องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์  
  Kanthararat Subdistrict Administrative Organization  
 
 
มุ่งมั่นพัฒนา เข้าถึงปัญหา สร้างประชาธิปไตยชุมชน นำประชาชนอยู่ดีกินดี  
     
 
 
 
 
     
 
 
     
   
     
 
 
 
 
     
 
       
  บุคลากร
 
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์
- ว่าง -
นายก อบต.คันธารราษฎร์
- ว่าง -
รองนายกฯ 1
- ว่าง -
รองนายกฯ 2
- ว่าง -
เลขานุการนายกฯ
ปลัด อบต.
   
นายชูศักดิ์ ปักเคทา
ปลัด อบต.
นายต่อสกุล เกียรติเจริญ
รองปลัด อบต.
   
สำนักปลัด
จ่าเอกวันทยา ภูขาว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกุลนาถสิริ สอนหาจักร
นักทรัพยากรบุคคล
นางลักขณา แก้วจันทา
นักจัดการงานทั่วไป
นางอรดี จันทะเจียง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายมานิตย์ วาปีศิลป์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายพลากร บรรเทา
เจ้าพนักงานธุรการ
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ
กองคลัง
นางอำภร นามวาด
ผู้อำนวยการกองคลัง
- ว่าง -
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางพจนีย์ รัตนวิชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางลักขณา ศรีจันทร์
นักวิชาการพัสดุ
   
นางสาวกิตติยา มีศุภะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสุปราณี แก้วจันทา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
   
กองช่าง
นางปรียารัตน์ โคตรนายูง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายประกอบ โยธาฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นายวิษณุ โพธิ์เอม
นายช่างโยธา
- ว่าง -
นายช่างผังเมือง
 
- ว่าง -
นายช่างไฟฟ้า
นายภัทราวุธ แก้วจันทา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเกรียงกมล แก้วจันทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
 
กองสวัสดิการสังคม
   
นางภัทร์ชนิดา วิศวตรีเวทย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ
นางนภัสสร บุญมี
นักพัฒนาชุมชน
   
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   
นายอิทธิ วงษ์ภิรงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวนริสรา อรรคเศรษฐัง
นักวิช่าการศึกษา
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันธาร์
นางเกศสุดา แสนจักร
ครู
นายธานี นามวาด
ครู
นางสาวสุดารัตน์ โคตรโสภา
ผู้ดูแลเด็ก
นางละมัย แก้วสียา
ผู้ดูแลเด็ก
     
- ว่าง -
ผู้ดูแลเด็ก
     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระ
นายธวัชชัย สุนรกุมภ์
ครู
นางยุพา สุนรกุมภ์
ครู
นายคงฤทธิ์ เวียงคำ
ครู
นางสาวกรรณิกา เนื่องโนราช
ผู้ดูแลเด็ก
     
นางสุวรรณา วิชัยวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก
     
กองส่งเสริมการเกษตร
     
นายจตุพร ไชยแสนท้าว
นักวิชาการเกษตร