องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์  
  Kanthararat Subdistrict Administrative Organization  
 
 
มุ่งมั่นพัฒนา เข้าถึงปัญหา สร้างประชาธิปไตยชุมชน นำประชาชนอยู่ดีกินดี  
     
 
 
 
 
     
 
 
     
   
     
 
 
 
 
     
 
   
  รายละเอียดผลงาน / กิจกรรม
 
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่เพื่อความปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขให้กับประชาชน
ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558
ณ วัดบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม