องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์  
  Kanthararat Subdistrict Administrative Organization  
 
 
มุ่งมั่นพัฒนา เข้าถึงปัญหา สร้างประชาธิปไตยชุมชน นำประชาชนอยู่ดีกินดี  
     
 
 
 
 
     
 
       
  ดูทั้งหมด
       
 
 
     
   
     
 
 
   
 
     
  ดูทั้งหมด
1. ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่อยู่ในประเภทวิชาการและประเภททั่วไป2020-09-01 14:27:51
2. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์2020-01-27 14:42:12
3. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 25622020-01-27 14:36:35
4. รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ ประจำปี 25622019-10-26 09:24:28
5. โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 25622019-09-12 16:36:35
6. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ2019-09-06 14:26:14
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง2019-09-03 16:29:11
 
 
 
     
  ดูทั้งหมด
1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านโนน หมู่ที่ 5)2019-07-02 09:44:01
2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอนฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recyling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-06-14 21:37:00
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนตุลาคม พ.ศ. 25622018-10-26 09:32:21
4. ประกาศ ร่าง TOR,ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคา อบต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1)2018-01-05 11:02:11
5. ประกาศ ร่าง TOR,ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคา อบต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2018-01-05 10:59:43
6. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านฯ อบต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม2018-01-05 10:46:36
7. ประกาศกำหนดรายละเอียดโครงการและราคากลาง ทต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2018-01-05 09:59:51