องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์  
  Kanthararat Subdistrict Administrative Organization  
 
 
มุ่งมั่นพัฒนา เข้าถึงปัญหา สร้างประชาธิปไตยชุมชน นำประชาชนอยู่ดีกินดี  
     
 
 
 
 
     
 
 
     
   
     
 
 
 
 
     
 
   
  เมนูสำหรับประชาชน
1. คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2018-01-05 11:17:21
2. คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2018-01-05 11:16:53
3. คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)2018-01-05 11:16:24
4. คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2018-01-05 11:15:35
5. คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)2018-01-05 11:15:05
6. คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2018-01-05 11:14:30
7. คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2018-01-05 11:13:57
8. คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ2018-01-05 11:13:24
9. คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับชำระภาษีป้าย2018-01-05 11:12:17
10. คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน2018-01-05 11:11:49
11. คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่2018-01-05 11:11:07
12. คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์2018-01-05 11:10:38
13. คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ2018-01-05 11:10:04
14. คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2018-01-05 11:08:25


[1]