องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์  
  Kanthararat Subdistrict Administrative Organization  
 
 
มุ่งมั่นพัฒนา เข้าถึงปัญหา สร้างประชาธิปไตยชุมชน นำประชาชนอยู่ดีกินดี  
     
 
 
 
 
     
 
 
     
   
     
 
 
 
 
     
 
   
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
1. แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 25622019-10-08 14:39:20
2. แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 - 2563)2019-10-08 10:30:25
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี (พ.ศ. 2561 - 2565)2019-06-28 09:53:10
4. แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622018-12-28 14:34:29
5. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 25622018-10-26 11:37:42
6. แผนขับเคลื่อนหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622018-10-26 09:32:55
7. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)2018-10-26 09:19:57
8. แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)2018-10-05 11:17:21


[1]