องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์  
  Kanthararat Subdistrict Administrative Organization  
 
 
มุ่งมั่นพัฒนา เข้าถึงปัญหา สร้างประชาธิปไตยชุมชน นำประชาชนอยู่ดีกินดี  
     
 
 
 
 
     
 
 
     
   
     
 
 
 
 
     
 
     
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
  หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้
มาประมวลสรุปผลลัพธ์ ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการ
ของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

ขั้นตอนการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ
ท่านสามารถกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ ได้ที่ สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ หรือดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มด้านล่าง
กรอกแบบสอบถามส่งมาทาง e-mail : contact@kanthararat.go.th

ดาวน์โหลดเอกสาร