องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์  
  Kanthararat Subdistrict Administrative Organization  
 
 
มุ่งมั่นพัฒนา เข้าถึงปัญหา สร้างประชาธิปไตยชุมชน นำประชาชนอยู่ดีกินดี  
     
 
 
 
 
     
 
 
     
   
     
 
 
 
 
     
 
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์
1. ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่อยู่ในประเภทวิชาการและประเภททั่วไป2020-09-01 14:27:51
2. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์2020-01-27 14:42:12
3. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 25622020-01-27 14:36:35
4. รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ ประจำปี 25622019-10-26 09:24:28
5. โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 25622019-09-12 16:36:35
6. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ2019-09-06 14:26:14
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง2019-09-03 16:29:11
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2019-08-29 14:36:35
9. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์2019-08-19 10:11:35
10. การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์2019-06-12 15:41:35
11. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง2019-06-05 10:05:55
12. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)2019-05-31 14:26:39
13. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)2019-05-29 15:13:01
14. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)2019-05-29 14:58:29
15. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2019-05-27 16:23:14
16. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์2019-05-03 12:18:01
17. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2018-12-21 15:28:21
18. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ"2018-12-03 13:34:11
19. ประกาศยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ2018-10-30 15:49:48
20. ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)2018-10-30 15:42:20
21. ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต2018-10-29 14:12:49
22. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2018-10-22 16:02:29
23. ประชาสัมพันธ์การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล"2018-10-18 14:08:11
24. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม2018-10-02 09:52:11
25. ประกาศยกเลิกประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร2018-05-01 14:45:25


[1][2]