องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์  
  Kanthararat Subdistrict Administrative Organization  
 
 
มุ่งมั่นพัฒนา เข้าถึงปัญหา สร้างประชาธิปไตยชุมชน นำประชาชนอยู่ดีกินดี  
     
 
 
 
 
     
 
 
     
   
     
 
 
 
 
     
 
       
  รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ มีเจตนารมณ์เช่นเดียวกับรัฐบาลที่จะเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เพื่อนำไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย

จึงมุ่งเน้นความเป็นอยู่ของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย และการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำติชมได้ด้วยตนเอง หรือผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร และทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการประชาชน ที่มีความรวดเร็ว สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา จึงได้มีการจัดตั้งเว็บไซต์ “www.kanthararat.go.th” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยเรื่องราวที่เสนอจะได้รับการพิจารณา และแจ้งผลให้ทราบภายในเวลาอันสมควร

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือร้องเรียน
ท่านสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือร้องเรียน ได้ที่
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์
61 หมู่ที่ 7 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร./โทรสาร 0-4378-9424
e-mail : contact@kanthararat.go.th
หรือสามารถกรอกแบบฟอร์มร้องทุกข์งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

1. เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)

2. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2.1 ประชาชนแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
2.2 แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องเรื่องที่รับผิดชอบบรรเทาความเดือดร้อน
2.3 หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบแจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
2.4 แจ้งผลการดำเนินการแก่ประชาชน
สรุป กระบวนการ 4 ขั้นตอน ระยะเวลา 15 วัน

3. เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
3.1 หนังสือ
3.2 จดหมาย
3.3 คำร้องทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร