องค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์  
  Kanthararat Subdistrict Administrative Organization  
 
 
มุ่งมั่นพัฒนา เข้าถึงปัญหา สร้างประชาธิปไตยชุมชน นำประชาชนอยู่ดีกินดี  
     
 
 
 
 
     
 
 
     
   
     
 
 
 
 
     
 
   
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านโนน หมู่ที่ 5)2019-07-02 09:44:01
2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอนฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recyling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-06-14 21:37:00
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนตุลาคม พ.ศ. 25622018-10-26 09:32:21
4. ประกาศ ร่าง TOR,ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคา อบต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1)2018-01-05 11:02:11
5. ประกาศ ร่าง TOR,ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคา อบต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2018-01-05 10:59:43
6. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านฯ อบต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม2018-01-05 10:46:36
7. ประกาศกำหนดรายละเอียดโครงการและราคากลาง ทต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2018-01-05 09:59:51
8. ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนากใหญ่มาก ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร อบต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2018-01-05 09:22:25
9. ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 อบต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย2018-01-05 09:02:52
10. ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าฯ อบจ.มหาสารคาม2018-01-05 09:00:31


[1]